Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
adres: 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
telefon:(41) 349-73-30, (41) 349-72-94
fax:(41) 349-72-01
  
www:www.ujk.kielce.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to: 27 kierunkw, blisko sto specjalnoci, uprawnienia do doktoryzowania na 8 kierunkach, Oglna liczba pracownikw zatrudnionych w Uczelni wynosi 1 751 osb Na wszystkich kierunkach i formach studiw ksztaci si 22 939 osb, w tym na studiach dziennych 13 178 oraz na studiach zaocznych i wieczorowych 9 761. (Kielce - 17 606, Filia w Piotrkowie Trybunalskim - 5 333 studentw). Uczelnia dysponuje 4 domami studenta w Kiecach i 4 domami studenta w Piotrkowie Trybunalskim. Studenci dziaaj w 58 Studenckich Koach Naukowych Koami opiekuje si 457 pracownikw Uczelni. Klub Uczelniany Akademickiego Zwizku Sportowego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach istnieje od 1969 r. liczy 18 sekcji w ktrych skupia 237 czonkw.
W 2007 roku pracownicy Uczelni prowadzili wspprac naukow z 539 krajowymi instytucjami naukowymi. W wyniku wsppracy Uczelni z orodkami krajowymi opublikowanych zostao w 2007 roku 81 publikacji naukowe. Biblioteka Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach udostpnia 17 000 tytuw czasopism z caego wiata w formie elektronicznej za porednictwem elektronicznych baz danych oraz 1 097 tytuw prenumerowanych czasopism w postaci papierowej.
W roku 2007 Wydawnictwo Uczelniane opublikowao 50 pozycji o cznym nakadzie 8 999 egzemplarzy. Uczelnia rozwija si w bardzo szybkim tempie w tym roku ukoczylimy budow i oddalimy do uytku Budynek "G" - cz Campusu Uniwersyteckiego ktrego budynki s usytuowane przy ul. witokrzyskiej.
Tak zlokalizowane obiekty umoliwiaj zorganizowanie przestrzeni rekreacyjnych oraz forum studenckiego pomidzy obiektami dydaktyczno - naukowymi. Wszystkie sekcje obiektu dostosowane s w caoci dla osb niepenosprawnych Uczelnia jest w fazie intensywnego rozwoju, rozbudowujc swoje zaplecze naukowe, dydaktyczne i lokalowe. Planowane jest zintegrowanie wszystkich obiektw Uczelni w jednej czci miasta w postaci Campusu Uczelnianego

Wydzia Humanistyczny
ul. Lena 16, 25-509 Kielce

Na Wydziale Humanistycznym prowadzone s nastpujce kierunki studiw i formy ksztacenia:

 • Filologia Polska
 • Filologia
 • Historia
 • Informacja naukowa i bibliotekarstwo
oraz

STUDIA PODYPLOMOWE:
 • Edukacja kulturowo-filozoficzna w szkole - 3 semestry
 • Nauczanie jzyka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum - 3 semestry
 • Wiedza o kulturze i literaturze wspczesnej w szkole ponadgimnazjalnej - 3 semestry
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 3 - semestry
 • Broker informacji - 2 semestry
 • Historia - 3 semestry
 • Wiedza o spoeczestwie -3 semestry
 


Wydzia Matematyczno-Przyrodniczy
ul. witokrzyska 15, 25-406 Kielce
tel. 041 349 62 30

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiuje 3148 studentw studiw dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz 331 suchaczy studiw podyplomowych. Kadr tworzy 225 nauczycieli akademickich, w tym 14 profesorw, 43 doktorw habilitowanych i 143 doktorw. W 2003 r. na Wydziale opublikowano 252 prace, w tym w wydawnictwach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej 89 oraz 29 monografii (wskanik na jednego pracownika - 1,12). Zorganizowano 7 konferencji naukowych.

Decyzj Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuw Wydzia Matematyczno - Przyrodziczy uzyska uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:
 • doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka;
 • doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia;
 • doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii.
Wszystkie kierunki ksztacenia na Wydziale: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka i matematyka uzyskay pozytywne oceny Pastwowej Komisji Akredytacyjnej.
 


Wydzia Nauk o Zdrowiu
al. IX Wiekw Kielc 19, 25-317 Kielce

Wydzia Nauk o Zdrowiu zosta utworzony w 2005 roku na bazie Instytutu Ksztacenia medycznego bdcego w strukturze Wydziau Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu. W skad Wydziau wchodz 3 instytuty, tj. Instytut Fizjoterapii z 5 zakadami, Instytut Pielgniarstwa i Poonictwa z 9 zakadami, Instytut Zdrowia Publicznego z 6 zakadami.
 • Instytut Pielgniarstwa i Poonictwa
 • Instytut Fizjoterapii
 • Instytut Zdrowia Publicznego
 


Wydzia Pedagogiczno-Artystyczny
ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
tel. +48 (prefix) 41 349 67 14

 • Instytut Pedagogiki i Psychologii
  ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  tel. +48 (prefix) 41 349 6725, 41 349 6780, faks 41 349 67 26

 • Instytut Edukacji Szkolnej
  ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  tel. +48 (prefix) 41 349 6769, faks 41 349 67 82

 • Instytut Edukacji Muzycznej
  ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce
  tel. +48 (prefix) 41 349 6850, faks 41 349 68 56

 • Instytut Sztuk Piknych
  ul. Podklasztorna 117, Kielce
  tel. +48 (prefix) 41 349 6651, faks 41 349 66 54

 


Wydzia Zarzdzania i Administracji
ul. witokrzyska 21, 25-406 Kielce
tel. (41) 349 66 01

 • Instytut Ekonomii i Administracji
 • Instytut Nauk Politycznych
 • Instytut Zarzdzania
 • Instytut Administracji
 


Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. J. Sowackiego 114/118, 97-300 Piotrkw Tryb.
centrala: (44) 732 74 00, fax: (44) 732 74 05

 • Wydzia Filologiczno-Historyczny
 • Wydzia Nauk Spoecznych
 • Studium Wychowania Fizycznego
 
Uniwesytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet

Studenci

Studia wysze

Uczelnia wysza

Studia podyplomowe

Inauguracja

Szkoa wysza

Uniwersytet

Studia magisterskie

Studenci

Uniwersytet

Nauczanie wysze

Kampus
Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do gry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm